Prakarana Granthas


Seek Govinda! - Adi Shankaracharya

Self-Knowledge! Adi Shankaracharya

Distinction between Knower -Known

Meditations on Self